Gebruiksvoorwaarden


Invoering

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website (inclusief alle subdomeinen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden), en L.C. Ortsen handelend als Studio Lisa Ortsen, de eigenaar en exploitant van deze website. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, aangezien ze van invloed zijn op uw wettelijke rechten. Uw akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van deze website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

In deze algemene voorwaarden betekent Gebruiker of Gebruikers elke derde partij die toegang heeft tot de Website en die niet in dienst is van Studio Lisa Ortsen en niet handelt in de uitoefening van hun dienstverband of in dienst is als consultant of anderszins diensten verleent aan Studio Lisa Ortsen en toegang heeft tot de website in verband met de levering van dergelijke diensten. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door de website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

 

1.     Intellectuele eigendom en acceptabel gebruik

1.1     Alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, is het eigendom van Studio Lisa Ortsen, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen. In deze algemene voorwaarden betekent Inhoud alle tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties, pagina-indeling, onderliggende code en software en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van van deze website, inclusief dergelijke inhoud die door gebruikers is geüpload. Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijke inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een ​​handelsmerk, logo of dienstmerk te gebruiken dat op de site wordt weergegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

1.2     U mag, alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, het volgende doen:

Downloaden, weergeven en bekijken van de inhoud op een computerscherm.

1.3     U mag geen enkele inhoud anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van Studio Lisa Ortsen.

 

2.     Verboden gebruik

2.1     U mag de website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

a.          op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de website of het gebruik of genot van een andere persoon van de website verstoort;

b.          op een manier die schadelijk, onwettig, beledigend, intimiderend, bedreigend of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met enige toepasselijke wet, regelgeving of overheidsbevel;

c.          het maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van door auteursrecht beschermde inhoud zonder toestemming van de eigenaar.

 

3.     Registratie

3.1     U dient ervoor te zorgen dat de door u verstrekte gegevens bij registratie of op elk moment correct en volledig zijn.

3.2     U brengt ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in de informatie die u verstrekt bij het registreren door uw persoonlijke gegevens bij te werken om ervoor te zorgen dat we effectief met u kunnen communiceren.

3.3     We kunnen uw registratie met onmiddellijke ingang opschorten of annuleren voor redelijke doeleinden of als u deze algemene voorwaarden schendt.

3.4     U kunt uw registratie op elk moment opschorten of annuleren door ons schriftelijk op de hoogte te stellen op het adres aan het einde van deze algemene voorwaarden. Als u dat doet, moet u het gebruik van de website onmiddellijk stopzetten. Annulering of opschorting van uw registratie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten.

 

4.     Wachtwoord en beveiliging

4.1     Wanneer u zich op deze website registreert, wordt u gevraagd een wachtwoord aan te maken, dat u vertrouwelijk moet houden en niet openbaar mag maken of met iemand anders mag delen.

4.2     Als we reden hebben om aan te nemen dat er sprake is of waarschijnlijk zal zijn van misbruik van de website of inbreuk op de beveiliging, kunnen we u vragen uw wachtwoord te wijzigen of uw account op te schorten.

 

5.     Links naar andere websites

5.1     Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van Studio Lisa Ortsen of die van onze gelieerde ondernemingen.

5.2     Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen aansprakelijkheid af voor alle vormen van verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik ervan.

5.3     Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die ze beheren.

 

6.     Privacybeleid

6.1     Het gebruik van de website valt ook onder ons privacybeleid, dat door deze verwijzing in deze algemene voorwaarden is opgenomen. Raadpleeg de website om het privacybeleid te bekijken: https://www.studio-lisaortsen.nl/privacyverklaring

 

7.     Beschikbaarheid van de website en disclaimers

7.1     Alle onlinefaciliteiten, tools, diensten of informatie die Studio Lisa Ortsen beschikbaar stelt via de website (de Service), worden geleverd zoals ze zijn en op basis van 'zoals beschikbaar'. Wij geven geen garantie dat de Dienst vrij zal zijn van defecten en / of fouten. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, bieden we geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit. Studio Lisa Ortsen is niet verplicht om informatie op de website bij te werken.

7.2     Hoewel Studio Lisa Ortsen redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware is, geven we in dat opzicht geen garantie of garantie en nemen alle gebruikers de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, die van hun persoonlijke gegevens en hun computers.

7.3     Studio Lisa Ortsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige storing of niet-beschikbaarheid van de website.

7.4     Studio Lisa Ortsen behoudt zich het recht voor om een ​​deel (of de gehele) website te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, inclusief maar niet beperkt tot alle beschikbare producten en / of diensten. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing op elke gewijzigde versie van de website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

8.     Beperking van aansprakelijkheid

8.1     Niets in deze algemene voorwaarden zal: (a) onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; of (b) enige van onze of uw verplichtingen te beperken of uit te sluiten op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving.

8.2     Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot eventuele verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

8.3     Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, aanvaardt Studio Lisa Ortsen geen aansprakelijkheid voor het volgende:

a.          zakelijke verliezen, zoals gederfde winst, inkomsten, inkomsten, verwachte besparingen, zaken, contracten, goodwill of commerciële kansen;

b.          verlies of beschadiging van gegevens, database of software;

c.           elke speciale; indirecte of gevolgschade.

 

9.     Algemeen

9.1     U mag uw rechten onder deze voorwaarden niet aan een andere persoon overdragen. We kunnen onze rechten onder deze algemene voorwaarden overdragen als we redelijkerwijs aannemen dat uw rechten niet worden aangetast.

9.2     Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Dergelijke herziene voorwaarden zijn van toepassing op de website vanaf de publicatiedatum. Gebruikers dienen de algemene voorwaarden regelmatig te controleren om bekend te zijn met de dan geldende versie.

 

10.     Gegevens Studio Lisa Ortsen

10.1      L.C. Ortsen, handelend onder de naam Studio Lisa Ortsen, beheert de website www.studio-lisaortsen.nl en www.lisaortsen.nl . U kunt per e-mail contact opnemen met Studio Lisa Ortsen via info@lisaortsen.nl